13/04/2015

B

bâbau

[n-adj] (e) niais, -e, bonasse, syn. bonasse, daudé, nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas', (e) bènèt

båbau

[n-adj] cf bâbau

bâbe

[nf] (o) cf baube

båbe

[nf] (e) cf baube

babouyî

[v] (e-c) babiller, syn. tchafyî, (o) babyî, (e) djåspiner

babyî

[v] (o) babiller, syn. babouyî, tchafyî, (e) djåspiner

båcèle

[nf] (e) cf bauchèle

bachî

[v] (o-c) (s') _: (se) baisser, syn. (s') abachî

badjawe

[adj-n] (e) bavard, -e, syn. bèrdèlaud, rameteû, tatelaud, tchafiaud, [nf] canlète

bafe

[nf] gifle, syn. bafe, bèrlafe, pètéye, tchofe

bagadje 1

[nm] (c) déménagement

bagadje 2

[nm] vaisselle; fé l' _: faire la vaisselle, syn. fé lès bidons, fé lès cayèts, (s) fé lès chèles

bagn

[nm] bain

bagnî

[v] baigner; nager, syn. (o-c) nadjî

baguèdje

[nm] (e) cf bagadje

baguer   

[v] déménager

baguète

[nf] baguette, syn. vèdje; (c) canne à pêche, syn. ligne, vèdje

båhe

[nf] (e) cf bauje

bahî

[v] (e) cf bachî

båhi

[v] (e) cf baujî

balancî

[v] (e) chanceler, syn. barloker, bèrlondjî

bale 

[nf] balle

baletadje

[nm] ((e) -èdje) plaisanterie, syn. baletadje, couyonâde, praute, riyote, riyoterîye

baleter

[v] (e) blaguer, plaisanter, syn. couyoner, raconter dès prautes, (o) blaguî, (e) taper 'ne couyonåde

baligand

[n] (e), -e: vagabond, syn. (c) rôleû, (e) rôbaleû, (o) albran

baloûje

[nf] (o-c) hanneton

baloûjî

[v] (c) flâner, syn. balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer, (o) bèrzouyî

baltrîjî

[v] (c) troubler, syn. troûbler, (o) agoner, (e) frawetiner

balzinant

[adj] (c) , -e: indécis, -e, syn. balzineû, flotant, pôtiaud, (o) balzinaud

balzinaud

[adj] (o) , -e: indécis, -e, syn. balzinant, balzineû, flotant, pôtiaud

balziner

[v] (e) flâner, syn. baloûjî, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer, (o) bèrzouyî; hésiter, syn. tchiketer, (o) toûrpiner

balzineû

[adj] (e-c) , -se: indécis, -e, syn. balzinant, flotant, pôtiaud, (o) balzinaud

ban

[nm] ban: (o-c) criyî lès bans, (e) brêre lès bans: proclamer les bans

ban.ne

[nf] (e) _ dè cîr: firmament, syn. stwèlî

bankèt

[nm] (o-e) banquet, syn. rinchinchète, (e) djama

banse

[nf] (e) berceau, syn. bêrce

banselî

[nm] vannier, syn. (o) mandèrlî

bansetê

[nm] (e) cf bansetia

bansetia

[nm] (c) cabas, syn. cabas

bansetia

[nm] (c) panier, syn. tchèna, (o) kèrtin, (e) bodèt

bår

[nm] cf bâr 1

bâr 1

[nm] (c) barre

bâr 2

[nm] bar

bara

[nm] (e) bélier, syn. bassî, bèrau, (o) couyu

barâdje

[nm] (o) cf bâradje

bâradje

[nm] (c) barrage, syn. astantche

barake

[nf] (o-c) roulotte

barakî

[n] , -erèsse: nomade, syn; jupsyin, -ène

barbakène

[nf] (o) cf bardakène

bârbe

[nf] (o) cf baube

bârboter

[v] réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler,r(i)prinde, (o) burtoner,(o) calindjî, (e) rèpriminder

bårbou

[adj] (e) , -owe, cf baurbu

barbu

[adj] (o) , -ûwe, cf baurbu

bârbûje

[nf] (o) brin, syn. (c) fistu

bârdache

[nf] (o-c) perche, syn. pièce

bardachî

[v] (c) gauler, syn. (o) taper (à gayes)

bardahe

[nf] (e) cf bârdache

bardahî

[v] (e) (d'vins 'ne saqwè): cf bardachî

bardakène

[nf] (o-c) lucarne, syn. bawète, rayèle

bardouchî

[v] (c) renverser

bardouhî 

[v] (e) cf bardouchî

bâre

[nf] (o) cf bâr 1

båre

[nf] (e) cf bâr 1

bårê

[nm] (e) cf bauria

bârèdje

[nm] (e) cf bâradje

bârète

[nf] (o-c) fé _: faire l'école buissonnière, syn. fé l' tchèt, (o) r'bareter

bårète

[nf] (e) cf bârète

bâria

[nm] (o) cf bauria

bårîre

[nf] (e) cf baurîre

barke

[nf] (e) cf bârke

bârke

[nf] (o-c) barque, syn. naçale

barloker

[v] (e) chanceler, syn. balancî, bèrlondjî

barlôrer

[v] (o) errer, flâner, syn. baloûjî, balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) bèrzouyî

baron

[nf] (e) narcisse, syn. (c) solia-d'-avri; (e) djène _: jonquille, syn. (c) chambaréye

baronî

[nm] (o-c) châtaignier, syn. cascagnî

barot

[nm] (o) tombereau, syn. (o-c) bègnon, (e) clitchèt

bas

[adj] , -se: bas, -se

basane

[nf] (o) peau, syn. pia

basse

[nf] (o-c) flaque, mare, syn. potia, (e) lapis', (o) wache

bassète

[nf] (e) haricot nain, syn. (c) ninte, (e) cropète

bassî

[nm] bélier, syn. bèrau, (e) bara, (o) couyu

bastârd

[v] (o) cf bastaud

bastaud

[v] (c) fé sès-èfants bastauds: déshériter, syn. rovyî dins lès paurts, (e) disèriter

baston

[nm] bâton, syn. bordon

bataye

[nf] bataille, syn. (o) capougnâdje

batch

[nm] bac; (o) batch à ‘l bèrnate, (c) batch aus miséres, (e) batch ås crasses: poubelle

bate

[nf] digue, syn. digue, (e) vène

bate

[v] (si) battre: (se) _: se battre, syn. s' apougnî, si pèloter, si pingnî; (e) _ à côps d' corîhe: fouetter, syn. sclindjî, scoryî; si _ conte: combattre, syn. combate; vaincre, syn. gangnî, vinke

batê

[nm] (e) cf batia

batehî

[v] (e) cf batijî

batelî

[nm] batelier, syn. nêvieû

batème

[nm] baptême, syn. (o) batijemint

bâti

[adj] (o) mau _, -îye; contrefait, -e, syn. contrèfaît; mau faît

bâti

[v] bâtir; construire

batia

[nm] (o-c) bateau

batijemint

[nm] (o) baptême, syn. batème

batijî

[v] (o-c) baptiser

batimint

[nm] bâtiment, aussi: batumint

batiser

[v] (e-c) cf batijî

batumint

[nm] (c-e) bâtiment, aussi: batimint

baube

[nf] (c) barbe; fé s' _: se raser, syn. si raser

bauchèle

[nf] (c) (sexe) fille

baudèt

[nm] (o-c) âne, syn. agne

bauje

[nf] (c) baiser, syn. bètch

baujî

[v] (c) embrasser, baiser, syn. rabrèssî

baumèl

[adj] (o-c) , -e: obèse, syn. bouloufe, (c) craus au laurd

baurbu

[adj] (c) , -ûwe : barbu, -e

bauria

[nm] barreau, syn. colèbale

baurîre

(c) barrière, syn. [nf] baye

bauyaud

[adj-nm] (c) , -e: innocent, -e, syn. bwârgnasse, înocint

bauyî

[v] (o-c) bâiller

bawète

[nf] lucarne, syn. bardakène, rayèle

baye

[nf] (e-c) barrière, syn. baurîre

bâye

[nf] (o) cf baye

båyî

[v] (e) cf bauyî

[adj] (e) , bèle: cf bia

bèbèle

[v] (o-c) fé _: flatter, syn. fé bébèle, blader, blaguer, flater

bêcôp

[adv] (e) cf biacôp

bècson

[nm] (o-c) (familier) vélo

bèdêr

[nm] (o) lit, syn. lét

bèdot

[nm] mouton, syn. moton

bê-fré

[nm] (e) cf bia-frére

bègnon

[nm] (o-c) tombereau, syn. (o) barot, (e) clitchèt

bèguène

[nf] religieuse, syn. masseûr, seûr, (e) r(i)lidjeûse

bèguyî

[v] (o-c) bégayer, syn. (e) bètcheter

bèle-fèye

[nf] (e-c) belle-fille

bèle-fîye

[nf] (o) cf bèle-fèye

bèlès-djins

[nf-pl] (o-c) beaux-parents, syn. bias-parints

bén

[nm-adv] (o) cf bin

bènèt

[adj] (e) , -e: niais, -e, syn. daudé, nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas', (e) bâbau

bèni

[adj] (c) bènite êwe (, (e) bèneûte êwe, (o) eûwe bènite): eau bénite

bèni

[v] bénir

bénrâde

[adv] (o) cf binrade

bèrau

[nm] (o-c) bélier, syn. bassî, (e) bara, (o) couyu

bèrbis

[nf] brebis

bèrce

[nf] (o) cf bêrce

bêrce

[nf] (c) berceau, syn. (e) banse

bèrdèlaud

[adj-n] (o) , -e: bavard, -e, syn. badjawe, rameteû, tatelaud, tchafiaud,  [nf] canlète

bèrdèler

[v] (o) bavarder, syn. canleter, rameter, tateler, tchafeter, tchafyî; (o-c) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, r(i)prinde, (o) burtoner, (o) calindjî, (e) rèpriminder

bèrdjî

[nm] (o-e) cf bièrdjî

bèrdouye

[nf] (o-c) boue, syn. broûs, (e) broûlî

bèrikes

[nf-pl] lunettes

bèrlafe

[nf] (o-c) gifle, syn. bafe, pètéye, tchofe

bèrlokî

[v] (o) balancer, syn. hossî, bèrlondjî, (c) bloncî, (e) halcoter

bèrlondjî

[v] (o) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, (c) bloncî, (e) halcoter; (o-c) chanceler, syn. balancî, barloker

bèrôler

[v] (c) dégringoler, syn. birlôser; (c) errer, syn. rèner, rôler

bèrôlier

[v] (e) cf bèrôler

bèroûler

[v] (o) cf bèrôler

bèroûler

[v] (o) cf bèrôler

bèrtèles

[nf-pl] (o) cf aburtales

bèrwète

[nf] brouette; à _s: à profusion, syn. à make, (e) timpèsse; fé ­_: échouer, rentrer bredouille

bèrzéngue

[adj] (o) cf bèrzingue

bèrzingue

[adj] (e-c) ivre, syn. sô

bèrzouyî

[v] (o) flâner, syn. baloûjî, balziner, d(i)mèrer, loûjener, (e) cotî, (o) barlôrer

bèsin

[adj] (c) , -ine (/ (o) -ène): tatillon, -onne, syn. pôtiaud, tchipot, (o) totin

bèsogne 

[nf] besogne

bês-parints

[nm-pl] (e) cf bias-parints

bètch

[nm] bec; baiser, syn. bauje

bètchète 

[nf] pointe, extrémité, syn. ponte

bètcheter

[v] (e) bégayer, syn. bèguyî

bètchî

[v] (o) embrasser, baiser, syn. baujî, rabrèssî

bètchou

[adj](e) bètchou dint: canine; cf bètchu

bètchu

[adj] (c) , -ûwe: pointu, -e

bêté

[nf] (e) cf biaté

beur

[nm] (o) cf bur

beûr

[nm] (e) cf bur

beûre

[v] (e) cf bwâre

bèveû

[n] (c) , -se: cf bwèveû

bèyaud

[adj] (o) , -e: niais, -e, syn. daudé, nanôye, (o) lolau, (o) nanas', (e) bâbau, (e) bènèt

bèye

[nf] (e) quille, syn. (o-c) guîye

bèyole

[nf] (e) bouleau, , syn. (o-c) bôlî, [nf] (o-c) bôle

bia

[adj] (o-c) , bèle: beau, belle

biacôp

[adv] (o-c) beaucoup, syn. bran.mint

bia-fré

[nm] (c) beau-frère, cf bia-frére

bia-frére

[nm] (o-c) beau-frère, aussi: bia-fré, syn. (e) sorodje

bias-parints

[nm-pl] (o-c) beaux-parents, syn. bèlès-djins

biaté

[nf] (c) beauté

biatè

[nf] (o) cf biaté

Bibe

[nf]  Bible

bicèp'

[nm] (o) biceps, syn. mitchot, (o) gros du bras

bidon

[nm]récipient, syn. caté, hèna; (o-c) ustensile, syn. agayon, ayèsse, clicotia; _s: (o-c) vaisselle; fé lès _s: faire la vaisselle, syn. fé lès cayèts, fé l' bagadje, (s) fé lès chèles

bièrdjî

[nm] (c) berger

bièsse

[adj] bête, idiot, -e, stupide, syn. înocint, lwagne

bièsse

[nf] bête, animal; (c) _ à bon Diè ((o) à bon Dieu, (e) å bon Diu): coccinelle, syn. pèpin-maurtin, (o) mârtin; _s: bétail, syn. (e) bisteû

bièsse-aus-orèyes

[nm] (c) perce-oreille, syn. mousse-è-l'orèye

bièsse-à-z-orèyes

[nm] (o) cf bièsse-aus-orèyes

bièstrèye

[nf] (e) cf bièstrîye

bièstrîye

[nf] (o-c) bêtise, sottise, syn. lwagnerîye, soterîye

bieu

[nm] (o) cf boû

bigå

[nm] (e) cf bigau

bigau

[nm] (o-c) purin, syn. (e) pissène, (o) pûria

bijoutî

[nm] bijoutier

bijoutiè

[nm] (o) cf bijoutî

bijoutier

[nm] (e-c) cf bijoutî

bikèt-d’-avri

[nm] (s) giboulée, (en Ardenne, les giboulées sont fréquentes en avril), syn. (ailleurs) via-d'-maus' (en mars)

bikî

[v] (o) pencher, syn. (c) clincî

bîle

[nf] bile, syn. amére; (c) si fé dè l’ _, (o) s' fé dès _s: s'inquiéter, syn. transi

bîlé

[adj]  (c) , -éye ((e) -êye): (bois) fêlé, -e

bîlè

[adj]  (o) , -éye: cf bîlé

biloke

[nf] (e-c) prune, syn. pron.ne

bime

[nf] (o) frelon, syn. (c) malton, (e) wasse di tch'vå

bin

[adj] (c) qui faît do _: bienfaisant, -e

bin

[adv-conj] c) (là) co _ (qui), (o) là co bén (qui), (e) (è)co bin (qui): heureusement (que)

bin

[nm] (o) cf bagn

bin

[nm-adv] (e-c) bien

bin.ne

[nf] (e) cf binde

binåhe

[adj] (e) cf  binauje

binamé

[adj] (c-e) _, -éye ((e) -êye): cher, chéri, aussi: binin.mé, syn. chér; (e) , -èye: (gentil) sage, syn. sâje; (e) , -êye: gentil, -le, syn. djinti, vayant

binauje

[adj] (o-c) content, -e, , syn. contint, contin.ne; (o-c) heureux, -euse, syn. heûreûs; (o-c) ièsse _: se réjouir (être heureux)

bindadje

[nm] (c) ((o) bindâdje) bandage

binde

[nf] (o-c) bande (groupe)

bindeladje

[nm] (c) ((o) bindelâdje) bandage

bindelèdje

[nm] (e) cf bindeladje

bindeler

[v] panser

biner

[v] (o) chômer, syn. chômer

binfèsant

[adj] (e) , -e: bienfaisant, -e

binin.mé

[adj] (c) _,  -éye: cher, chéri, aussi: binamé

binrade

[adv] (c) bientôt, syn. (e) co vite, (e) tot-asteûre

bioke

[nf] (c) cf biloke

bîre

[nf] bière

birlôser

[v] (e) dégringoler, syn. bèrôler

bisbouye

[nf] (e) cf bisbrouye

bisbrouye

[nf] (o-c) désaccord, syn. (e) discôrd

biscwèrnant

[adj] (e) , -e: oblique, syn. clincî, di triviès

biscwît

[nm] (o-c) biscuit, syn.(e) buscûte

biser

[v] (e-c) _èvôye: décamper, syn. li lèver, pèter èvôye, pèter au diâle, (o) skiveter

bisoûyes

[nf-pl] (o) loques, syn. clikotes, gobîyes, lokes

bisteû

[nm] (e) bétail, syn. bièsses

bistoke

[nf] (c) cadeau, syn. cadau

bistoker

[v] (c) fêter, syn. fièster, (e) buskinter

blader

[v] (o-c) flatter, syn. fé bébèle, blaguer, flater

blaguer

[v] (c) flatter, syn. fé bébèle, blader, flater

blaguî

[v] (o) blaguer, syn. couyoner, raconter dès prautes, (e) baleter; cf blaguer

blame

[nf] (c) flamme

blamer

[v] (e-c) flamber

blâmer

[v] (c) blâmer, syn. sêrcyî, trover à r'dîre su

blåmer

[v] (e) cf blâmer

blan.mer

[v] (o) cf blâmer

blanchi

[v] (o) cf blanki

blanchirîye

[nf] (o) cf blankicherîye

blankeû

[nf] (o-c) blancheur

blanki

[v] blanchir

blankicherîye

[nf] (c) blanchisserie, syn. bouwerîye, lâverîye

blankiheûr

[nf] (e) cf blankeû

blasser

[v] (e) broncher, syn. crankyî; (e) céder, se laisser convaincre, syn. si lèyî adîre

blawète

[nf] (e-c) étincelle, syn. spite di feu

blaweter

[v] (e-c) étinceler, syn. blinker

blèfer

[v] (o-c) baver, syn. glèter

blèssé

[adj] ( (c) , -éye: blessé, -e, syn. cwachî

blèsser

[v] (c) blesser, syn. cwachî, (o) gnokî

blèssî

[adj] (e) , -èye: cf blèssé

blèssî

[v] (e) cf blèsser

blinker

[v] (o-e) étinceler, syn. blaweter

bloker

[v] (e) bloquer, syn. èclawer

blokî

[v] (o) cf bloker

bloncî

[v] (c) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, bèrlondjî, (e) halcoter

blouke

[nf] boucle (de ceinture)

bloûse

[nf] (e) blouse, syn. caracô, taye

bobène

[nf] (c) bobine

bobine

[nf] (o) cf bobène

bobiner

[v] (c) enrouler, syn. èroûler, (e) bouler

bodène

[nf] mollet

bodèt

[nm] (e-c) , syn. bansetia, tchèna, (o) kèrtin

bodje

[nm] (arbre) tronc; (corps) tronc, (e) tige, syn. (c) burton

bodjî

[v] (e) cf boudjî

bôgne

[adj] (o) cf bwagne

bôguyî

[v] (c) bourrer, syn. bourer, rimpli à make

bok

[nm] (c) bouc

boke

[nf] (e) cf bouche

bokèt

[nm] (e-c) morceau

bôkète

[nf] (o) cf boûkète

bolant

[adj] (e-c) , -e: ardent, -e

bole

[nf] (c) boule

bôle

[nf] (o-c) bouleau, syn. bôlî, (e) bèyole

bolèdjerèye

[nf] (e) cf bolèdjerîye

bolèdjerîye

[nf] (c) boulangerie

bolèdjî

[n] (e-c) , -erèsse: boulanger, -ère

bolèye

[nf] (e) cf bolîye

boli

[nm] (c) bouilli, aussi: bouli

bôlî

[nm] (o-c) bouleau, syn. [nf] (o-c) bôle, (e) bèyole

bolîye

[nf] (c) bouillie, syn. caboléye

bôme

[nf] (e) silo, syn. (o-c) mote

bon

[adj] bon: fém. (o-c) boune, (e-c) bone: bon, -ne; _ sins : bon sens

bonan

[nm] (c) étrenne, syn. strume

bonasse

[adj] (e-c) ((o) bounasse) bonasse, syn. (e) båbau

bon-diè

[nm] (c) crucifix, syn. cruc(i)fis

bon-dieu

[nm] (o) cf bon-diè

bon-diu

[nm] (e) cf bon-diè

bondjoû

[nm] bonjour

bone

[nf] (o-c) borne, syn. (e) rin.nå

boneûr

[nm] (e-c) bonheur, aussi: bouneûr, syn. (e) bone aweûr

bon-por-li

[nm] (o) (-pour-) égoïste, syn. sins-atache, vike-tot-seû

bonswêr

[nm] (o-c) bonsoir, syn. (e) bone nut'

bonté

[nf] (e-c) bonté

bontè

[nf] (o) cf bonté

bôrd

[nm] (o) cf bwârd

bordjeûs

[n] (e) , -e: cf bordjwès

bordjwès

[n] (c) , -e: bourgeois, -e

bordon

[nm] (e-c)  bâton, syn. baston

bôrgne

[adj] (o) cf bwagne

bôrne

[nf] (e) cf bone

bos

[nm] (o) cf bwès

boskiyon

[nm] (o-c) bûcheron, syn. (o-c) tayeû ((o) au bos / (c) au bwès), (e) bwèheleû

bot

[nm] (e-c) hotte, syn. (o) hote

botchî

[n] (e-c), -erèsse: boucher, -ère, syn. [nm] (e) mangon

boter

[v] (o-c) si _: s'habiller, se revêtir, syn. s' abiyî, si moussî

botèye

[nf] (e-c) bouteille

botike

[nm] (e-c) boutique

boton

[nm] (e-c) 1 bouton (de fleur); 2 bouton (de vêtement); 3 bouton (maladie), syn. ploke, plokète, pokète

boton-d'-ôr

[nm] (e-c) renoncule, syn. pate-d'-auwe, pôpî (d' êwe), (e) ranonke

botroûle

[nf] (e-c) nombril

boû

[nm] (o-c) boeuf; (e) colchique, syn. (c) ièbe di vatche, tûwe-tchin, (o) catchot

boubène

[nf] (e) cf bobène

boubiner

[v](e) cf bobiner

bouboune

[nf] (o-c) bonbon, syn. (e) tchike

boûcha

[nm] (o) cf boûrsia

bouche

[nf] (o-c) bouche

bouchenis’

[nm] (c) broussaille, syn. ronchis', (e) brouhaye

bouchî

[v] (c) _ lès crayes, syn. stoper, (e) clawer dès cîtroûs à in-ouh

bouchî 1

[v] (o-c) boucher, syn. stoper

bouchî 2

[v] (o-c) éclater, exploser, syn. pèter, sclater, zoubler; (o-c) frapper, syn. taper; (o-c) frapper (à la porte)

bouchon 2

[nm] (o-c) buisson

boudin

[nm] (o-c) cf tripe

boudjî

[v] (o-c) bouger; (o-c) enlever

boûf

[nm] (e) cf boû

bouflètes

[nf-pl] oreillons

bouhale

[adj-nm] (e) imbécile, syn. (e) bwègne-vê, (o) ian’

bouhî

[v] (e) cf bouchî

bouhî

[v] (e) cf bouchî

bouhon

[nm] (e) cf bouchon 2

bouk

[nm] (e-o) cf bok

boukèt

[nm] (o) cf bokèt

boûkète

[nf] (e-c) crêpe (à la farine de sarrasin)

boulant

[adj]  (o) , -e: cf bolant

boule

[nf] (e) balle

boule

[nf] (o-e) cf bole

bouler

[v](e) enrouler, syn. bobiner, èroûler

bouli

[nm] bouilli, aussi: (c) boli

boulindjeriye

[nf] (o) cf bolèdjerîye

boulindjî

[nm] (o) cf bolèdjî

bouloufe

[adj] obèse, syn. (c) craus au laurd, (o-c) baumèl

boulwêre

[nf] (o) bouilloire, syn. cokmwâr

bounan

[nm] (o) cf bonan

bounasse

[adj] (o) cf bonasse

boune

[adj] fém. de bon

bouneûr

[nm] (o-c) bonheur, aussi: boneûr, syn. (e) bone aweûr

bourdon

[nm] (o) cf bordon

bourè

[adj] (o) , -éye (à make): bondé, -e, syn. paketè, plin, rimpli

boûre

[nm] (e) cf bûre

boûre

[v] bouillir

bourer

[v] (o-c) pousser, syn. bouter, poûssî, tchôkî;bourrer, syn. bôguyî, rimpli à make; (c) inciter, syn. poûssî, (e) ègadjî; (c) insister, syn. poûssî, (e) hêrî, (e) holer, (o) aspoyî

bourerîye

[nf] (c) bousculade, syn. cobouradje, rabouréye, (e) hèrlêye, (o) ramoncelâdje

bouria

[nm] (e-c) cf boûria

boûria

[nm] (o-c) bourreau

boûriaterîye

[nf] (o-c) cruauté, syn. cruwauté, (o) diâlèsté

bourikèt

[nm] treuil, syn. bourikèt, mècanike, (e) toûr

bouritchî 

[v] (o) meurtrir, syn. (c) moûdri

bourjwès

[n] (o) , -e: cf bordjwès

boûrsê

[nm] (e) cf boûrsia

boûrsia

[nm] (c) bosse, syn. bouye, bouyote, croufe

bousséye

[nf] (o) (herbes) touffe; cf stokéye (végétation plus grosse); cf aussi: topèt, topéye, (e) flotche, (e) toupe

boutchî

[n] (o-e), -erèsse: cf botchî

bouter

[v] (e-c) pousser, syn. bourer, poûssî, tchôkî; (o-c) travailler, syn. ovrer, travayî; (o) _ avè: prendre parti, syn. prinde pârti; (o) _ du: exercer le métier de , syn. (c) travayî do, fé dins, (e) ovrer å;

bouterèce

[nf] bulldozer, syn. buldozêr, tèrasseûse

boutèye

[nf] (o) cf botèye

boutike

[nm] (o) cf botike

boutike

[nm] (o) usine, syn. fabrike, ûsine

bouton

[nm] (o) cf boton

bouton-d'-ôr

[nm] (o) cf boton-d'-ôr

boutroule

[nf] (o) cf botroûle

bouwerèye

[nf] (e) cf bouwerîye

bouwerîye

[nf] (c) buanderie, syn. lâverîye; (c) blanchisserie, syn. blankicherîye, lâverîye

bouwéye

[nf] (c) fé l' _: faire la lessive

bouwêye

[nf] (e) cf bouwéye

bouya

[nm] (o) cf boya

bouye

[nf] (c) bosse, syn. (e) bouyote

bouye

[nf] (o-c) tâche, syn. (c) à-fé, (e) dag’, (e) payèle, (o) tchôke

bouyon

[nm] (soupe) bouillon

bouyote

[nf] (e) bosse, syn. (c) bosse

boya

[nm] (c) boyau; (c) _s: intestins

boyê

[nm] (e) cf boya

bråcler

[v] (e) se vanter

bråcleû

[adj-nm] (e) , -se: vantard, -e, syn. tantafaîre, vantârd, (e) vanteû

braconî

[nm] (o) cf brakenî

braîre

[v] (c) pleurer

brakeneû

[nm] (e) braconnier, syn. (c) brakenî

brakenî

[nm] (c) braconnier, syn. (e) brakeneû, (o) afuteû

brâmint

[adv] (o-c) cf bran.mint

bråmint

[adv] (e) cf bran.mint

bran.mint 

[adv] (o-c) beaucoup, syn. biacôp

brantche

[nf] branche (de l’industrie, …)

bras

[nm] (o) cf brès

brassène

[nf] (o) cf brèssène

brasseû

[nm] (o) cf brèsseû

brassîye

[v](o) fé 'ne _: cf brèssîye

brâve

[adj] (o-c) ((e) bråve): brave

braye-di-tchat

[nf] (o) cf brôye-di-tchèt

brébåde

[adj] (e) à _s: déguenillé, -e, syn. disclicoté, disfèrlopè, disloketè

bréje

[nf] (o) cf breûje

brére

[v] (o) cf braîre

brêre

[v] (e) crier, syn. bwêrler, criyî; (e) _ après: appeler, syn. huker, criyî après

brès

[nm] (c) bras

brès'

[nm] (e) cf brès

brès-è-l’-aîr

[nm] hold-up, syn. atake

brèssène

[nf] (e-c) brasserie

brèsseû

[nm] (e-c) brasseur

brèssîye

[v] fé one _: embrasser, syn. rabrèssî

brète

[nf] dispute, syn.dispite, margaye; (o-c) awè 'ne _: se quereller, syn. (c) si disguèrmèter, (e) si quareler, (o) s' dismalfuter

breûje

[nf] (c) braise, syn. (e) brusi

breume

[nf] (o) brume, syn. (c) brouweû

breun'

[adj] (e) , breune: cf brun

breune

[nf] (o-e) cf brune

breûsse

[nf] (e) brosse, aussi: (c-o) brouche

briber

[v] mendier, syn. chiner

bribeû

[n] , -se: mendiant, -e, syn. chineû, -se

brichôder

[v] (c) tripoter, syn. tchipoter, (e) maltôter, (o) cafougnî, (o) gadrouyî; (o) gaspiller, syn. alouwer, d(i)gârciner, fûrler, (e) cåspouyî, (e) k(i)taper, (o) garciner

brichôdeûs

[adj] (o) , -e: prodigue, syn. (c) fûrleûs, (c) poûjaud

brîjî 

[v] (o-c) briser, syn. spiyî

brik-brok

[adv] çà et là, syn. pâr-ci pâr-là, plik-plok

brike

[nf] brique

brisè

[nm] (o) chaussée, syn. lèvéye, pavéye,  tchausséye

broche

[nf] (c) cf brouche

brochèt

[nm] (o) cf brotchèt

brodî

[nm] les fesses (, le derrière) 

brogne

[nf] (o) cicatrice, syn. (c) costure, (c) kèrnache, (o) skèrlache

brognî

[v] (e) bouder, syn. (o) cagnî, (c) grignî, (o-c) grognî

broke

[nf] (tige) cheville, syn. tch(i)vîye; (o-c) déception, syn. displit, (e) måle chance; (c) awè one (/ (o) 'ne) _, (o) fé _: échouer, syn. fé bèrwète, (o-c) awè ça à sès rins, (o-c) awè ça à guètes

broker

[v] (c) pénétrer, syn. moussî; (c) jaillir, syn. abroker

brokes

[nf-pl] (e-o) hémorroïdes, syn. hèmorwides

brokî

[v] (o-e) cf broker

bronchî

[v] (o) broncher, syn. crankyî

brotchèt

[nm] (e-c) brochet

brotchî

[v] (eau) jaillir, syn. spiter, stritchî

brouche

[nf] (c-o) brosse, syn. chovelète

broucheter

[v] (o-c) balayer, syn. chover, (o) ramoner

brouhaye

[nm] (e) broussaille, syn. bouchenis', ronchis'

brouhener

[v] (e) bruiner, syn. brouwiner, mosiner, ploviner

brouheûr

[nf] (e) cf brouweû

broûlant

[nm] (e-c) cf brûlant

broûler

[v] (e-c) cf brûler

broûlî

[nm] (e) boue, syn. bèrdouye, broûs

brouliârd

[nm] (e-c) brouillard

broûs

[nm-pl] (o-c) boue, syn. bèrdouye, (e) broûlî;  (o-c) plin d' broûs: boueux, syn. (e) sankis'

brousenant

[adj] (o) , -e: brumeux, -euse, syn. spès

brouwèt

[nm] (e-c) brouet, syn. caboléye

brouweû

[nf] (c) brume, syn. (o) breume

brouwiner

[v] (c) bruiner, syn. mosiner, ploviner, (e) brouhener

brouyârd

[nm] (o-c) cf brouliârd

brouyî

[v] brouiller, syn. comachî, machî; (c) si _: se tromper, syn. si forbrouyî

brouyî

[v] (o-c) bruire, syn. brûtyî, (e) roudiner; (o-c) bourdonner, syn. zûner,chîler

brôye-di-tchèt

[nf] (c) primevère, syn. (e) clédiè

broyî

[v] broyer, syn. spater, (e) språtchî

brûlant

[nm] (o-c) aigreurs d'estomac, syn. mirin.ne

brûler

[v] (o-c) brûler

brumeûs

[adj] (c) , -e: brumeux, -euse, syn. spès, (o) brousenant

brun

[adj] (c) _ ou brun', brune ((o) breune): brun

brune

[nf] (c) crépuscule, soir, syn. anêti, vièspréye, (e) à-l’-nut'

brusi

[nm] (e) braise, syn. (c) breûje

brusse

[adj] (e-c) brusque, syn. aurgouwant, roubièsse, rouflaud, sauvadje

brût

[nm] (o-c) sins _: humble, syn. acomôdant

brûtâdje

[nm] (o) cf brûtiadje

brûtî

[v] (c) cf brûtyî

brûtiadje

[nm] (c) murmure, syn. (e) mûsèdje, (o) mûsenadje

brûtyî

[v] (o-c) bruire, syn. brouyî, (e) roudiner

bruwant

[nm] (o) hanneton, syn. baloûje

bruwiner

[v] (o) cf brouwiner

bubelot

[nm] (o) bibelot, syn. agayon, cacaye, cayèt, (e) camatche

buk

[nm] (o-c) (arbre) tronc, syn. (e) bodje

buker

[v] (c) heurter, syn. aler à stok, (o) aroker

bukî

[v] (o) cf buker

buldozêr

[nm] bulldozer, syn. tèrasseûse, bouterèce

buloke

 [nf] (o) cf biloke

bulus'

[nm] (o) testicule, syn. couye, coyon

bur

[nm] (c) (charbonnage) mine, syn. fosse

bûre

[nm] (o-c) beurre

burtèles

[nf-pl] (e) cf aburtales

burton

[nm] (c) tige, syn. (e) bodje; (o-c) moignon, syn. struk

burtoner

[v] (o) réprimander, syn. aurgouwer, bârboter, bèrdèler,r(i)prinde, (o) calindjî, (e) rèpriminder

buscûte

[nf] (e) biscuit, syn. (o-c) biscwît

bûse

[nf] tuyau, syn. tuyau /tyjo/

busia

[nm] (c) larynx, syn. (e) djèrdjète

buskinter

[v] (e) fêter, syn. bistoker, fièster

bustoke

[nf] (o) cf bistoke

bustokî

[v] (o) cf bistoker

but'

[nm] but

buveû

[n] (e-o) , -se: cf bwèveû

buwéye

[nf] (o) cf bouwéye

bwache

[nf] (o-c) bûche, syn. sokia

bwagne

[adj] (o-c) borgne

bwârd

[nm] (c) bord

bwâre

[v] (c) boire, syn. tûteler, tûter

bwârgnasse

[adj-nm] (c) innocent, -e, syn. bauyaud, înocint

bwèche

[nf] (e) cf bwache

bwègne

[adj] (e) cf bwagne

bwègne-vê

[adj-nm] (e) imbécile, syn. (e) bouhale, (o) ian’

bwèheleû

[nm] (e) bûcheron, syn. (o-c) boskiyon, (o-c) tayeû ((o) au bos / (c) au bwès)

bwérd

[nm] (e) cf bwârd

bwére

[v] (o) cf bwâre

bwêrladje

[nm] (c) cri, syn. (e) cri, (o) sclamure

bwêrler 

[v] (o-c) crier, syn. criyî, (e) brêre

bwès

[nm] (e-c) bois; (c) (grand) _: forêt, syn. (e) (rare) forèt

bwèser

[v] (o) railler, syn. couyoner, lawer, (e) moker

bwèsse

[nf] (o-c) boîte

bwèsson

[nf] boisson

bwèstiyî

[v] (o) cf bwèstyî

bwèstyî

[v] (c) boiter, syn. chaler, chaleter, clèpyî, roter houlé

bwète

[nf] (e) cf bwèsse

bwèveû

[n] (c) , -se: buveur, -euse, syn. tûteleu, -se, tûteû, -se

22:00 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.