13/04/2015

N-O

naçale

[nf] (c) barque, syn.bârke

nadjète

[nf] (o-c) maillot

nadjî

[v] (o-c) nager, syn. bagnî

nahî

[v] (e) cf r(i)nachî

nåhi

[v] (e) cf nauji

nåhihant

[adj] (e) , -e: cf naujichant

nanas'

[adj] (o) , -se: niais, -e, syn. daudé, nanôye, (o) bèyaud, (o) lolau, (e) bâbau, (e) bènèt

nanète

[nf] (o) cf hanète

nanôye

[adj] (c) niais, -e, syn. daudé, (o) bèyaud, (o) lolau, (o) nanas', (e) bâbau, (e) bènèt

nârcisse

[nm] (o) narcisse, syn. (c) solia-d'-avri, (e) baron

narène

[nf] (e-c) narine; syn. trau d' nez nez, syn. nez

nåse

[nf] (e) morve, syn. mokion, (o) mouflète, (o) mourgagne

nature

[nf] (o-c) nature

natûre

[nf] (e-c) cf nature

naturél

[adj] , -e: naturel, -le

nauji

[v] (o-c) fatiguer, syn. scrandi

naujichant

[adj] (c) , -e: fatigant, -e

navê

[nm] (e) cf navia

navia

[nm] (o-c) navet

nâvreûs

[adj] (o) , -e: désolé, -e, syn. pèneûs

naw

[adj] paresseux, -euse, syn. lache, (o) fènèyant

nawerèye

[nf] (e) cf nawerîye

nawerîye

[nf] (o-c) paresse, oisiveté, syn. (o) faderîye

nayif

[adj] , -e: naïf, -ve, syn. bon Djan, di doûce crwèyance

nèglidjent

[adj] , -e: négligent, -e

nèlu

[pron] (c) personne, syn. nuk, pèrson.ne

nène

[nf] (o) cf ninte

nèni

[adv] (e) cf non.na

nèsse

[nf] (o) cf mèspe

nèt

[adj] (e-c) nèt (/ (o) nèt'), -e: propre, syn. prôpe

nêt

[nf] (c) à l’ _: cf nût

nètisté

[nf] (e) propreté, syn. prôprèté

neûd

[nm] (o) cf nuk

neuf

[adj] (o) cf noûf

neûhe

[nf] (e) cf neûje

neûhî

[nm] (e) cf neûjî

neûje

[nf] (c) noisette

neûjî

[nm] (c) noisetier

neule

[adj] (o) fém. de nu, cf nu

neûr

[adj] (e) cf nwâr

neûrci

[v] (e) cf nwâri

nèveû

[n] , -se: neveu, nièce

nêveû

[nm] (e) cf nêvieû

nêvî

[v](e) nager, syn. nadjî

nêvieû

[nm] (c) batelier, syn. batelî

nèyî

[v] (c) inonder, syn. ènêwer; se noyer (accidentellement); si _: se noyer (volontairement)

nez

[nm] nez

nicheléye

[nf] (o) cf nitéye

nid

[nm] nid; (c) _ d' copiches (/ (o) d' coupiches, (e) _ d' frumihes): fourmilière, syn. copicherîye

niér

[nm] (e) cf niêr

niér

[nm] (e) muscle, syn. (o-c) musse

niêr

[nm] (o-c) nerf; (o-c) tendon; (o) sins _s: sans énergie, syn. drané, drincî, moflas', sins-agrè

nièrson

[nm] (o-c) hérisson

nieu

[adj] (o) cf noû

nikèt

[nm] (o) fé in _: faire un somme, une sieste, syn. (c) fé prandjêre, fé one sokète, soketer, sokyî

nimèrô

[nm] (c) cf numèrô

ninte

[nf] (c) haricot nain, syn. (e) bassète, (e) cropète

nitéye

[nf] (o-c) nichée

niût

[nf] (o) cf nût

nîvaye

[nf] (e-c) neige, syn. nîve

nîve

[nf] (o-c) neige, syn. nîvaye; (o) tchér d’ èl _: neier, syn. nîver

nîver

[v] neiger

niyêye

[nf] (e) cf nitéye

niyî

[v] nier

no

[nm] (o-e) cf nom

nôbe

[adj] noble

noces

[nm-pl] (o) noces, syn. (c) mâriadje

nojelî

[nm] (o) cf neûjî

nojète

[nf] (o) cf neûje

nole

[adj] (e) fém. de nou, cf nou

nolu

[pron] (e) cf nèlu

nom

[nm] (o-c) nom; (e-c) _ d' batème, (c) p(i)tit _: prénom; (e) no(m) mètou, syn. sornom, spot; (c) réputation, syn. rèputâcion, riloméye

non

[adv] (o-c) non

non-faît

[adv] (e-c) (suivant l’insistance de la question) non, syn. non.na

non-fét

[adv] (o) cf non-faît

non.na

[adv] (suivant l’insistance de la question) non, syn. non-faît

non.ne

[nm] (c) midi, syn. doze eûres

norèt

[nm] (e) châle; (e) _ d' potche, syn. (o-c) mouchwè d' potche

nosé

[adj] (c), -éye (/ (e) -êye): joli, -e, mignon, -onne, syn. djoli, tchaurné, (e) mamé

notaîre

[nm] (c) notaire

notére

[nm] (o) cf notaîre

notêre

[nm] (e) cf notaîre

nou

[adj] (e) , nole : i n' a pus nou tch'vè: il n'a plus de cheveu; i n' ont nol èfant; dj' ènnè veû nole: je n'en vois aucune; cf nu

noû

[adj] , -ve: neuf, -ve, récent, -e

noûf

[adj] neuf

nouk

[pron] (e) _ n' a v'nou: personne n'est venu, cf nuk

noukî

[v] (e) cf nuker

noûri 

[v] nourrir

noûrice

[nf] nourrice

noûrichant

[adj] (o-c) , -e: nourrissant, -e, syn; r(i)pachant

noûrihant

[adj] (e) cf noûrichant

nouvèlemint

[adv] (o) cf novèlemint

nouvia

[adj] (o) cf novia

novê

[adj] (e) cf novia

novèlemint

[adv] (e-c) fraîchement, syn. frissemint

nôvembe

[nm] (o) cf nôvimbe

novia

[adj] (c) , -èle: nouveau, -elle

nôvimbe

[nm] (e-c) novembre

Nowé

[nf] (o) cf Noyé

nower

[v] (o) cf nuker

noya

[nm] (o) noyau, syn. pîrète

Noyé

[nf] (e-c) Noël

noyî 1

[v](e) nager, syn. nadjî

noyî 2

[v] (e-c) cf niyî

noyî 3

[v] (o) _ (d'zous eûwe): cf nèyî

nu

[adj-pr] (o-c), nule: nul, -le;(c) i n' a pus nu tch'via, dji n' è vwè nule

nu 1

[adj] (c) , nule: i n' a pus nu tch'via: il n'a plus de cheveu; èle n' a nu-z-âdje: elle n'a pas d'âge; dji n' è vwè nule: je n'en vois aucune; (o) , nule: i n' a pus nu tch'veû: il n'a plus de cheveu; èle n' a nu-z-âdje: elle n'a pas d'âge; dji n' in wè nule: je n'en vois aucune

nu 2

[adj] (c) tot _, tote nûwe: nu, -e, syn. mièrnu

nuk

[nm] (o-c) noeud

nuk

[pron] (c) personne, syn. nèlu, pèrson.ne; (c) nuk n' a v'nu: personne n'est venu

nuker

[v] (c) nouer

nule

[adj] (c) dém. de nu, cf nu

nûléye

[nf] (c) nuage; dins lès _s: distrait, syn. distraît

nûlêye

[nf](e) cf nûléye

nulu

[pron] (o) cf nèlu

numèrô

[nm] (c-e) numéro

nût

[nf] (c) nuit; (c) au _: au soir

nut'

[nm] (e) bone _: bonsoir, syn. (o-c) bonswêr; cf nût

nûteté

[nf] (o) obscurité, syn. nwâreû, nwâricheû, spècheû

nuwâdje

[nf] (o) cf nûléye

nûwe

[nf] (c) fossé, syn. fossé

nuwer

[v] (o) cf nuker

nuwéye

[adj] (o) dins lès _s: distrait; (o) cf nûléye

nuwéye

[nf] (o) ondée, syn. plouvinète, (e) walêye, (o) lafréye

nu-z-ome

[adj] (o) énorme, syn. démoné, fameûs, foû mèseure, minâbe; (o) extraordinaire, syn. clapant, èstraôrdinaîre

nwâr

[adj] (c) , -e: noir, -e; (c) , -e: sombre, syn. spès

nwâr

[nf] [nf] (c) obscurité, syn. nwâricheû, spècheû

nwârglas

[nm] (o) cf wârglas

nwâri

[v] (o-c) noircir; (o-c) s'obscurcir

nwâricheû

[nf] (c) obscurité, syn. nwâreû, spècheû

nwèje

[nf] (o) cf neûje

nwèjetî

[nm] (o) cf neûjî

nwêr

[adj] (o-c) cf nwâr

nwêreû

[nf] (o-c) cf nwâreû

nwêri

[v] (o-c) cf nwâri

o

[prép] (c) dans: (c) o = dins li: dji so o tchèstia (, (e) dji so è tchèstê)

ôbèstake

[v] (o) mète _: s'opposer

oblidji

[v] (o) cf oblidjî

oblidjî

[v] (e-c) obliger

obtini

[v] (e) cf obtinu 

obtinu 

[v] (c) obtenir

ocâsion

[nf] (o-c) occasion

ocåsion

[nf] (e) cf ocâsion

ocha

[nm] (o) cf oucha

octôbe

[nm] octobre

ocupâcion

[nf] (o-c) occupation

ocupåcion 

[nf] (e) cf ocupâcion

ocuper

[v] (s') _: (s')occuper

oda

[nm] (e-c) flair, syn. vène

oder

[v] (o- c) lasser, syn. soyî, (o) rondjî

odeûr

[nf] odeur, syn. hinéye, vènéye

odis'

[adj] o-c) , -isse: lassant, -e, syn. rondjant, soyant

odjoûrdu

[adv] (o-c) cf audjoûrdu

oficî

[nm] (e-c) officier

oficiè

[nm] (o) cf oficî

oficier

[nm] (c) cf oficî

ofinser

[v] (e) offenser, syn. acsûre

ofri

[v] offrir

ognèsseté

[nf] (e) honnêteté, syn. (c) onêtrèté

ognon

[nm] (o-e) cf agnon

ohê

[nm] (e) cf oucha

ôju

[v] (o) cf wasu

ok

[loc] (c) à _: à l'abri; si mète à _: se mettre à l'abri, syn. si mète à iute, si mète au r'cwè, si mète à l' avrûle

ôle

[nf] huile

ôlemint

[nm] (e) onguent, syn. (c) pômâde

ombe

[nf] ombre, syn. ombion, (o) ombrâdje

ombion

[nm] (e-c) ombre, syn. ombe, (o) ombrâdje

ombrâdje

[nm] (o) ombre, syn. ombe, ombion

ombradjeûs

[adj] (o) , -e: timide, syn. chitaud, timide

ombri

[nm](o) nombril, syn. (e-c) botroûle

ombril

[nm] (c) nombril, syn. (e-c) botroûle

ome

[nm] homme; mari; (o-c) vî _: vieillard; _ di mèstî: artisan, -e

onêteté

[nf] (e) cf onièsté

onêtrèté

[nf] (c) cf onièsté

onêtrèté

[nf] (c) honnêteté, syn. (e) ognèsseté

onétreutè

[nf] (o) cf onêtrèté

onêtrité

[nf](e) cf onièsté

ongue

[nf] ongle

onièsté

[nf] (c) honnêteté

opèrâcion

[nf] (o-c) opération

opèråcion

[nf] (e) cf opèrâcion

opitâl

[nm] (o) cf ospitau

opôser

[v] (e) s' _: s'opposer, syn. aler conte, r(i)niketer

ôr

[nf] (e) cf ôrgue

ôr

[nm] or

oradje

[nm] (c) orage

orâdje

[nm] (o) cf oradje

orâye

[nf] (o) cf orèye

ôrdadje

[nm] (c) échafaudage, syn. (e) hoûrmint

ôrdâdje

[nm] (o) cf ôrdadje

orde

[nm] (o-c) cf ôrde

ôrde

[nm] (c-e) ordre

ôrdeures

[nf] (c) ordures

ordinateûr

[nm] ordinateur, syn. computer

ôrdoner

[v] (c) ordonner, syn. comander

ôrdure

[nf] (o) saleté, syn. assonre, man.nèsté, (e) måssîsté

ordures

[nf] (o) cf ôrdeures

ôre

[v] entendre, syn. ètinde, oyu

orèdje

[nm] (e) cf oradje

ôrèlièr

[nm] (o) cf cossin

orèye

[nf] oreille

ôrfèlin

[nm] (o) cf ôrfulin

ôrfulin

[nm] (e-c) orphelin

ôrganiser

[v] (c) organiser, syn. èmantchî, mète su pîd

ôrgåniser

[v] (e) cf ôrganiser

ôrgue

[nf] (o-c) orgue

ôrgulieûs

[adj] (e) , -e: orgueilleux, -euse, syn. grandiveûs, -e

ori

[nm] (o) lisière de drap, syn. (c) cinsori

ôrijine

[nf] (e) origine, syn. (c) c(o)mincemint

ôriliète

[nf] (e) boucle (d'oreille), syn. (c) pindant

ôrlodje

[nf] horloge

ôrlodjî

[nm] horloger

orner

[v] (e) orner, syn. (c) atriker, (e) gålioter

ôrtîye

[nf] (o-c) cf wârtîye

ôsêre

[nf] (c) cf wasîre

osiêre

[nf] (o) cf wasîre

ospitå

[nm] (e) cf ospitau

ospitau

[nm] (o-c) hôpital

ostant

[conj] (o-c) d' ostant pus qui: d'autant plus que 

ostant

[pron] (o-c) autant

osté

[nm] (e) cf èsté

ostèdje

[nm] (e) cf ètâje

ostèye

[nf] (c) outil

osti

[nm] (o-c) outil, syn. [nf] ostèye

ôte

[adj] autre; [adv] (c) _ paut, (e) ôte påt, (o) ôte pârt: ailleurs

ôtemint

[adv] (e) autrement

ôtrèmint

[adj] (o) ièsse _: être enceinte, syn. ratinde (famile), ièsse en pôsicion; (o) cf ôtrumint

ôtrumint

[adv] (c) autrement (cf ôtemint)

ot'tant

[pron] (e) cf ostant

ou

[nm] (c) oeuf

[nm] (e-o) cf ou

oubîre

[nf] (o) cf wârbêre

oucha

[nm] (c) os

ouda

[nm] (c) cf oda

ouh

[nm] (e) cf uch

oûhê

[nm] (e) oiseau, syn. (o-c) mouchon

ouhène

[nf] (e) cf ûsine

ourbîre

[nf] (e) cf wârbêre

oûrs'

[nm] ours

ourson

[nm] (o) cf crusson

oûrtèye

[nf] (e) cf wârtîye

oute

[adv] (o) tout-_: complètement, syn. fin, pâr, (o) tafètemint

oute

[prép] outre, syn. iute

oûve

[nf] (e) cf eûve

ouvrâdje 

[nm] (o) cf ovradje

ouvrî

[nm] (o) cf ovrî

ouy

[nm] (o-c) oeil

oûy

[adv] (e) aujourd'hui, syn. (c) audjoûrdu

oûy

[nm] (e) cf ouy

ouyâde

[nf] (c) regard, syn. côp d' ouy, (e) loukeûre

ovradje

[nm] (c) ouvrage; (c) travail

ovrèdje

[nm] (e) _s:chantier, syn. travau cf ovradje

ovrèdje

[nm] (e) cf ovradje

ovrer

[v] (e-c) travailler, syn. bouter, travayî; (e) _ å: exercer le métier de, syn. (c) travayî do, fé dins, (o) bouter du; (e) s' _ mwèrt: s'exténuer, syn. si forbouter, si fornauji, (e) si crèvinter, (o) s' mète djus d' fôrce; (e) fermenter, syn. travayî, (o) djèter

ovrî

[nm] (e-c) ouvrier

oyi

[adv] (o-c) oui

oyî

[v] (e) cf oyu

oyu

[v] (o-c) entendre, syn. ètinde, ôre

ôzwêr

[v] (o) cf wasu

21:52 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.